fbpx

קלינאות תקשורת

תפקידו של קלינאי תקשורת בטיפול בילדים לקויי ראייה
קלינאי תקשורת הוא בעל מקצוע העוסק באיתור, אבחון, הערכה, שיקום וייעוץ, בכל הנוגע להתפתחות שפה אצל תינוקות, דיבור ותקשורת, ליקויי שמיעה ובליעה. תקשורת יעילה ותקינה מאפשרת לאדם להיות שותף מלא בחברה. מיומנויות תקשורת פונקציונליות הן צורות תקשורת הפועלות כדי ליידע את הנמענים בצרכים של הלומד, רצונותיו, התעניינותו ותחושותיו. מיומנויות תקשורת מאפשרות ללומד להשיג את מה שהוא רוצה בכוחות עצמו, ומהוות אבני דרך ללימוד, הבעת בחירה ובניית עצמאות. למיומנויות אלו צורות רבות הכוללות המללה, סימנים, תנועות ושימוש באביזרים של תקשורת חלופית.

התפתחות תקשורת אצל פעוטות עיוורים או בעיות תקשורת אפשריות
השלב הראשון בהתפתחות התקשורת הוא השלב הקדם שפתי. התקשורת הקדם שפתית נשענת בדרך כלל על חוויה חזותית, כגון קשר עין, תגובות למבט והבעות פנים, ומחוות כגון הצבעה. תקשורת קדם שפתית תקינה תאפשר בהמשך רצף של פעולות משותפות, כגון משחק הדדי-חברתי המבוסס על תשומת לב משותפת. לעיתים האינטראקציה והתקשורת הקדם שפתית של הילד העיוור לקויות.

הכלי העיקרי לתקשורת הוא השפה – מערכת של סמלים וחוקים מוסכמים, המשמשת לחשיבה, לייצוג ידע, להבעה וללמידה. רוב הילדים העיוורים מסוגלים ללמוד שפה, אך עם זאת התפתחותה איטית יותר ושונה בדרכה. הילד העיוור נולד לעולם של אנשים רואים, ועליו לרכוש שפה ולהשתמש במושגים השייכים לעולם הרואים. ההתנסות התחושתית-מוטורית של הילד העיוור ייחודית, ורכישת הידע שונה מזו של ילד שרואה.

רובד נוסף הוא שימוש הולם בשפה במצבים חברתיים שונים והבנת חוקי שיח. כאשר הילד העיוור מתקשה לעבד אינפורמציה לא מילולית, כמו שפת גוף והבעות פנים, הדבר יגרום לבעיות פרגמטיות. התערבות, טיפול והדרכה של קלינאי וקלינאיות תקשורת בתחום התקשורתי, השפתי והפרגמטי, מהשנה הראשונה לחייו של הילד העיוור – היא בעלת ערך רב. שיתוף פעולה עם הצוות הפרה-רפואי, הצוות החינוכי וההורים, יאפשר רכישת שפה באופן מותאם ומוקדם יותר – דבר שיביא לשילוב טוב ויעיל בקהילה.


לתרומה עבור הפעילות לחצו כאן

דילוג לתוכן