fbpx

היבטים שונים של הכרת תרחישים בקרב ילדים עם עיוורון או לקות ראייה בהשוואה לילדים עם ראייה תקינה

נעמי ישי, גננת בגן חינוך בסניף פתח תקווה בעלת ותק של מעל ל 20 שנה חקרה את נושא התרחיש במסגרת לימודיה לתואר שני ב”תכנית חינוך בגיל הרך, מכללת לוינסקי”.

חוש הראייה הינו החוש שמספק את המידע הרב ביותר למוח. זהו חוש שנועד למרחקים
קרובים ורחוקים כאחד, ומסיק מסקנות מהמידע שנאסף בעזרת החושים האחרים ,Bishop(
.(1998
תרחיש (script (הינו ציון של ידע שנצבר ונאגר בזיכרון כמודל קוגניטיבי בעקבות התנסות
תפיסתית –חושית חוזרת ונשנית (1977 Abelson & Schank .(התרחיש מאפשר להתוודע אל
מבנה פנימי של אירוע מוכר ושגרתי, הכולל רצף של אירועים, למשל תרחיש של מרפאה, יום
הולדת וכדומה (צור, סגל, רום 2012 .(הייצוג של התרחישים נוצר ונבנה בעזרת החושים השונים
של האדם.
במחקר הנוכחי נבדקה איכות התרחיש בקרב ילדים עם לקות ראייה משמעותית וילדים עם
עיוורון מוחלט בגילאי 6-3 וזאת בהשוואה לילדים עם ראייה תקינה. לשתי האוכלוסיות הועברו
מבדקים המייצגים היבטים שונים של תרחישים כמו פתרון בעיות, תכנון תרחיש והגדרת פריטים
טיפוסיים לתרחיש.

מהממצאים עלה ששתי הקבוצות שהשתתפו במחקר מכירות מגוון תרחישים, אולם סכמות
התרחישים של הילדים עם לקות הראייה איכותיות פחות במדדים שונים: בעושר הלשוני,
ברלוונטיות ובדיוק. בנוסף עלה מהמחקר שנדרש תיווך רב לילדים עם לקות הראייה כדי שיתארו
באופן מילולי את סכמות התרחיש.
מחקר זה הינו משמעותי ביותר להורים ולאנשי חינוך העובדים עם אוכלוסייה של ילדים עם
לקות ראייה משום שניתן להסיק ממנו על דרך הלימוד המתאימה להשלמת החסכים שמופיעים
אצל ילדים עם לקות ראיה בהכרת התרחישים השונים.

לקריאת המחקר היבטים שונים של הכרת תרחישים בקרב ילדים עם עיוורון ולקות ראייה בהשוואה לילדים עם ראיה תקינה – נעמי ישי

תודה לנעמי על פרוייקט מחקר חשוב ותורם להמשך עשיה משמעותית בגני אלי”ע.

דילוג לתוכן