fbpx

תנאי שימוש באתר ומדיניות הפרטיות

תנאי שימוש
1. כללי
1.1. אתר זה הוקם ומופעל על ידי עמותת אלי”ע – הארגון לקידום ילדים עם עיוורון או לקות ראייה (ע”ר) או מי מטעמה (“האתר” ו-“העמותה” בהתאמה). העמותה מפעילה מעונות יום שיקומיים, מטפלת ומקדמת ילדים עם עיוורון או לקות ראייה בגיל של החל מחצי שנה ועד גיל שש. האתר כולל מידע אודות העמותה ופעילותה, וכמו כן כולל אפשרות לתרום לעמותה. השימוש באתר העמותה הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר.
1.2. תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם בינך ובין העמותה ביחס לשימוש באתר, לצד כל הסכם אחר אם קיים ביניכם. אין בתנאי השימוש כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין המשתמש לבין העמותה. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין מסמכים פרטניים אחרים, יגבר האמור במסמכים האחרים, אלא אם צוין אחרת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי פרסום אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.
1.3. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש. ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור “תנאי שימוש” באתר. על שינויים מהותיים תינתן הודעה מתאימה כנדרש על פי דין.
1.4. מובהר, כי השירותים אינם מוצעים לך אם אתה נוכח במקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.
1.5. תנאי השימוש כתובים בלשון זכר אך מתייחסים לכל המגדרים. כותרות הסעיפים נועדו להקלת הקריאה בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות תנאי שימוש אלה.
2. הגדרות
2.1. למונח הבא תהא המשמעות המופיעה לצדו, אלא אם נכתב מפורשות אחרת:
“משתמש” או “משתמשים” – כל מי שעושה שימוש כלשהו באתר העמותה.

3. השירותים
3.1. האתר כולל מידע אודות העמותה ופעילותה, הנגשת מידע בקשר לעיוורון או לקות ראייה אצל ילדים וזכויותיהם, מידע על אודות התנדבות בעמותה, אפשרות יצירת קשר וכמו כן אפשרות לתרום לעמותה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף ‏5 להלן.
3.2. מעת לעת העמותה עשויה לפרסם באתר משרות עבודה או התנדבות הפתוחות לציבור. משתמשים המעוניינים בכך, יכולים להשאיר את פרטיהם. המידע שיועבר במסגרת זו, ישמש אך ורק לצורך בחינת המועמד למשרה. אין בהשארת פרטים כאמור, כדי לחייב את העמותה לקבל את המועמד לעבודה או להתנדבות או אף לבחון את מועמדתו.
3.3. המורשים להשתמש בשירותים ובאתר יהיו מי שעומדים בתנאים שלהלן:
3.3.1. אדם שהוא בן 18 ומעלה אשר רשאי וכשיר לבצע התחייבויות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, ואם לאו, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס;
3.4. בעת מילוי פרטים על המשתמש חלה חובה למסור את מלוא הפרטים הנדרשים, המלאים והאמיתיים; אסור למלא פרטים עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי השימוש הללו. לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית.
3.5. בעת השימוש בשירותים, הינך מאשר לעמותה לשמור מידע מסוים אודותיך. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודותיך יהא כפוף למדיניות הפרטיות של העמותה בכתובת [www.eliya.org.il].
4. הצהרות והתחייבות המשתמש
4.1. השימוש באתר מוגבל לשימוש התואם לכל הוראות חוק או דין חל, לרבות כל דין הנוגע לזכויות כלשהן (ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות פרסום או פרטיות, סודיות וזכויות סימני מסחר) של אחרים.
4.2. המשתמש יהיה כפוף להוראות תנאי שימוש אלו.
4.3. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס למערכת:
4.3.1. גלישה, סריקה או שימוש באתר באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה;
4.3.2. מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking);
4.3.3. העלאה או העברה של תוכן או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום הפרה של כל דין; העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר או כל קניין רוחני, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר;
4.3.4. ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים באתר.
4.3.5. שימוש בלתי חוקי או אסור או לשם מטרה בלתי חוקית או אסורה. המשתמש לא יתחזה לאדם או גוף כלשהו, או תמסור מידע שאיננו נכון במלואו; לא יטעין מידע שאיננו נכון או איננו חוקי; לא יטעין כל מידע המכיל וירוס מחשב או כל קוד אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר בשימוש האתר או של כל משתמש אחר; לא יעתיק, ישכפל, ישנה, יפיץ, יעביר, יציג בפומבי, יוציא לאור או ייצור נגזרות של חלק כלשהו של האתר.
4.3.6. שימוש בכל רובוט, “תולעת” (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנקס, לאחזר, לשלוף, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור המתכנן לחשוף מאגרי המידע שבאתר.
4.3.7. התערבות או הפרעה לגישה לאתר, לשימוש בו ולהנאה ממנו על ידי אחרים, לרבות לפעולות השרת ורשת המחשבים המאפשרים את האתר.
4.3.8. כניסה לחלקים באתר אשר אינם פתוחים לשימוש הציבור.
4.3.9. הכנסה של שינויים כלשהם באתר.
4.4. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש באתר, כי האתר אכן מתאים לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת האתר לצרכיו.
4.5. מובהר בזאת כי העמותה לא מתחייבת שהאתר יפעל 100% מהזמן, וכי מעת לעת העמותה תעדכן ותשדרג את מערכות האתר;
4.6. באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש באתר, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – העמותה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט;
5. העברת תרומה באתר
5.1. העמותה מאפשרת למשתמשי האתר לתרום כסף לטובת פעילות העמותה ומטרותיה דרך האתר באמצעים שונים.
5.2. המשתמשים יכולים לתרום על ידי שימוש בכרטיס אשראי (בין אם לתשלום חד פעמי ובין אם על ידי הוראת קבע חודשית):
5.2.1. העברת תרומה באתר על ידי שימוש בכרטיס אשראי עבור העמותה תיעשה על ידי משתמש, המחזיק כרטיס אשראי בתוקף המכובד בישראל.
5.2.2. כרטיס אשראי שנמסר על ידי משתמש ואשר סורב על ידי חברת האשראי מהווה ראיה לביטול הפעולה מבחינת העמותה או האתר. לא יאושרו פעולות של בעלי כרטיס אשראי חסום או מוגבל לשימוש בדרך כלשהי, וזאת בין היתר בהתאם להוראות הדין והוראות חברות כרטיסי האשראי או הסולקים. לאחר אישור הפעולה, תישלח למשתמש הודעת דוא”ל ובה קבלה בגין התרומה שביצע.
5.2.3. במקרה בו לא אושרה פעולה על ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש שביצע את הפעולה הודעה על אי ביצוע הפעולה. כדי להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה, בפרטי ההתקשרות שלהלן 03-9336840.
5.2.4. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, פרטי התרומה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות חברת סליקה מורשית, באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים בתקן PCI.
5.2.5. כל משתמש שביצע תשלום להעברת תרומה באתר רשאי לבטל את הפעולה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981. ביטול עסקה יהיה בהודעה בכתב שתשלח ותתקבל אצל העמותה בכתובת דוא”ל: eliya-il@eliya.org.il, תוך 30 ימי עסקים ממועד ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך ובו פרטים, על אודות העסקה, לפי המאוחר.
5.2.6. אם העמותה תחויב בעמלה בגין פעולת הביטול או בעבור פעולת החיוב שבוטלה, תהיה רשאית לחייב את מבצע הפעולה בעמלה כאמור. ככל ומבצע הפעולה יהיה מעוניין לשנות את סכום התמורה – העמותה תבצע שינוי של סכום התרומה על פי בקשתו.
5.2.7. בעת העברה תרומה באתר הינך מאשר לעמותה שליחת קבלות חתומות דיגיטליות במייל, כאמור בתיבת ההסכמה המופיעה לפני המעבר לדף התשלום. במקרה והסכמת לקבלת קבלות חתומות במייל, הקבלה תגיע אליך ישירות לדואר האלקטרוני כשהיא חתומה בחתימה דיגיטלית על פי חוק. אחרת, אם אינך מאשר קבלת קבלה דיגיטלית כאמור, תוכל לקבל גם את קבלת המקור ממשרדי העמותה במחלקת כספים, הנהלת חשבונות.
5.3. המשתמשים באתר יכולים לבצע תרומה דרך האתר באמצעות העברת תרומה באמצעות אפליקציית ”bit”’, ובכפוף לתנאי השימוש באפליקציה- לחצו 
5.4. המשתמשים באתר יכולים לבצע תרומה דרך האתר באמצעות עמותת “עיגול לטובה”, ובכפוף לתנאיה

תרומה באמצעות עמותת “עיגול לטובה” עשויה לזכות את התורם בהטבות מארגון “באר המשאלות”, בכפוף לתנאיו.
5.5. בנוסף ניתן לתרום לעמותה בהעברה בנקאית לפרטים במצוינים באתר או ביצירת קשר טלפוני עם העמותה בפרטים שבאתר.
6. הגבלת אחריות
6.1. השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה. האתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין האתר או אי התאמתו לצרכיך.
6.2. המידע והשירותים באתר והשימוש בו, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. מפעילת האתר אינה מציגה או מבטיחה כי התכנים באתר מדויקים או מעודכנים. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לשום פעולה שתעשה בהתבסס על המידע המוצג באתר והעמותה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות או חובה לכל טעות, השמטה או אי דיוק במידע או בתכנים המוצגים באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי המידע באתר בנוגע ללקות ראייה או עיוורון, בין מידע שעלול להתפרש כמידע רפואי וכן זה הנוגע למיצוי זכויות, אינו מהווה המלצה כלשהי או תחליף ליעוץ מקצועי, ועליך להתייעץ עם גורם מוסמך, לרבות רפואי, בכל עניין הקשור בלקות ראיה, עיוורון או מיצוי זכויות בנושא.
6.3. האתר אינו מתחייב שהשימוש בו לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יהיה נקי מטעויות, יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות בחומרה, בתוכנה או קווי התקשרות לאתר.
6.4. בכל מקום שלא נאמר אחרת, שינויים בתנאים לרבות כל מידע חדש באתר, גם אם אינם קיימים או מוצעים כיום, יהיו כפופים לתנאי שימוש אלו.
6.5. העמותה לא תהא אחראית והיא אינה צד להתקשרות בין משתמש לבין צד שלישי, או להעברת מידע או נתונים בין משתמש לצד שלישי או צד ג’ כלשהו ולא תהיה אחראית לטיב שירותים, המידע והנתונים הניתנים או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי או למידע ונתונים המועברים ע”י המשתמש לצד שלישי או צד ג’ כלשהו.
6.6. באחריותך לנקוט באמצעי בטיחות כדי להגן על עצמך מפני וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים ותוכניות אחרות העלולות להיות מזיקות ולהגן על המידע שלך כפי שאתה רואה לנכון.
6.7. העמותה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהם, העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או תקלה ו/או שגיאה ו/או הפרעה במערכת כלשהי שפותחה על ידי צד שלישי, המאפשרת להתממשק ולהתחבר למערכת או לאתר, ושבאמצעות מערכת זו ניתנו השירותים למשתמש, ולא באמצעות המערכת או האתר.
6.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, העמותה תהא פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים והגורמים המפורטים להלן, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת העמותה, והעמותה עשתה מאמץ סביר למנעם:
6.8.1. שיבוש בנתונים או בהוראות שהתקבלו באתר, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצל המשתמש או אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע;
6.8.2. תפקוד לקוי של כל תוכנה או חומרה המצויות אצל המשתמש, לרבות כל תכנה או חומרה שסופקה למשתמש על-ידי צד שלישי;
6.8.3. חשיפה וגילוי מידע על ידי המשתמש לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים או כתוצאה מהעברת האתר לאחר, לרבות לצורך תיקון או במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהעמותה באמצעות האתר או יבצע באמצעותו פעולות שונות, והמשתמש מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש או לעמותה בקשר לכך.
6.9. מערכותיה של העמותה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד’), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי העמותה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. העמותה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים האמורים, לרבות גילוי ואו שיבוש מידע המועבר או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות או בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת המערכות או בזמני התגובה שלהן, חוסר זמינות של המערכות וכד. העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מהאמור בסעיף זה.
7. קניין רוחני
7.1. זכויות קניין רוחני באתר ותוכנו, לרבות כל הטקסטים, החומרים והתמונות (להלן: “התוכן”), שייכים לאתר ולעמותה למעט אם צוין אחרת, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. מובהר כי האתר ותכניו כאמור, הסימנים המסחריים, הסמלים המסחריים וסימני השירות המוצגים באתר (כולם יחד להלן: “סימני המסחר”) הינם סימני מסחר רשומים ובלתי רשומים של האתר. השימוש שנעשה באתר ובתכניו, בסימני המסחר שלו ובזכויות קנייניות אחרות הינו שימוש שנעשה ברשות של האתר. השימוש שנעשה באתר ובתוכן הינו “כפי שהוא” (“AS IS”) ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו. נוסף על כך, לא ניתן להשתמש בתוכן, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב של האתר.
7.2. השימוש שלך באתר ובתכניו אינו מעניק לך זכויות ביחס לכל זכות יוצרים, עיצובים, סימני מסחר וכל קניין רוחני אחר וזכויות מהותיות המתייחסות לתוכן האתר. כל תוכן כזה כולל סימנים מסחריים של צדדים שלישיים, עיצובים, וזכויות קניין רוחני קשורות שמוזכרות או מוצגות באתר זה מוגנות על ידי קניין רוחני לאומי, חוקים אחרים ואמנות בינלאומיות. כל העתקה או הפצה של התוכן המפורט לעיל אסורה ועלולה לגרום לתביעות אזרחיות ופליליות. בלי לגרוע מהאמור לעיל, העתקה ושימוש בחומרים המפורטים לעיל לכל שרת אחר, מיקום או תמיכה לפרסום, העתקה או הפצה, הינה אסורה במפורט.
8. ברירת דין וסמכות שיפוט
השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד. מחובתך כמשתמש באתר שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם תנאי שימוש אלה תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של העמותה להתאים תנאי שימוש אלה על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש באתר.
***
מדיניות פרטיותאתר זה הוקם ומופעל על ידי עמותת אלי”ע – הארגון לקידום ילדים עם עיוורון או לקות ראייה (ע”ר) או מי מטעמה (“האתר” ו-“העמותה” בהתאמה). העמותה מפעילה מעונות יום שיקומיים, מטפלת ומקדמת ילדים עם עיוורון או לקות ראייה בגיל של החל מחצי שנה ועד גיל שש. מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת להלן, להסביר כיצד נוהגת העמותה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת העמותה במידע, הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר או הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר. להלן יפורטו הנהלים אשר לפיהם נוהגת העמותה באיסוף ושימוש בפרטים על אודותיך (“מדיניות הפרטיות”).

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות. ניתן לצפות במדיניות הפרטיות המעודכנת מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור “מדיניות פרטיות” באתר הפלטפורמה. על שינויים מהותיים תינתן הודעה מתאימה כנדרש על פי דין.

יש להדגיש כי העמותה נוקטת באמצעים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך וכי העמותה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור על המידע שנמסר לה. העמותה נוקטת באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך וכן דואגת לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת.

מובהר, כי השירותים אינם מוצעים לך אם הינך נוכח במקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לכל המינים. כותרות הסעיפים נועדו להקלת הקריאה בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות תנאי שימוש אלה.כללי

1. משתמשים יכולים ליצור עם העמותה קשר באמצעות השארת פרטים באתר תחת לשונית “צרו קשר” או באמצעות טופס הרישום באתר. כמו כן, המשתמשים יכולים להירשם לניוזלטר של העמותה באתר, להגיש מועמדות למשרות עבודה או התנדבות המפורסמות באתר וכן לתרום לעמותה דרך האתר. לשם כך יידרשו לספק לעמותה מספר פרטים על אודותיהם. פרטים אלו כוללים, בין היתר, את שמם המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותם, כתובת מגורים, מספר טלפון נייד וכדומה (“המידע”).

2. מדיניות הפרטיות חלה על המידע לרבות על כל המידע האישי המזהה שנמסר על ידיך, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.

3. העמותה מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן או הטלפון סלולארי שברשותך או כל מכשיר אחר, ובכלל זה כתובת ה-IP שלך, וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך לתנאי השימוש של האתר הינך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי העמותה. ראה להלן לעניין השימוש ב-Cookies.

שימוש במידע

4. העמותה עשויה להשתמש במידע שנאסף על אודותיך, למטרות הבאות:

4.1. יצירת קשר עמך, בכפוף לאמור להלן;

4.2. ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכיה של העמותה;

4.3. הצגת נתונים;

4.4. ביקורות ואכיפת תנאי השימוש של העמותה;

4.5. שיפור והעשרת התכנים באתר, לרבות הוספת תכנים חדשים בהתאם לדרישות המשתמשים;

4.6. אבטחת מידע וניטור הונאות: העמותה עשויה להשתמש במידע לצרכי אבטחת מידע וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי, או לא מורשה בחשבונך או בכרטיסי האשראי שלך לפי העניין.

במילוי פרטיך ב”צור קשר” הנך מסכים ומאשר לעמותה לעשות שימוש כאמור גם במידע לצורך יצירת קשר עמך. ככל שאינך מעוניין שהעמותה תעשה שימוש כאמור במידע, הנך מתבקש שלא למלא את פרטיך באתר כאמור.

5. בכפוף להסכמתך המפורשת העמותה עשויה להשתמש במידע לצרכים שיווקיים כמפורט להלן: לצורך משלוח חומר שיווקי או פרסומי לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS, או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאך וכן בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש.

6. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למדיניות הפרטיות, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב, ישראל. הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה הדין הישראלי.

7. ככל שיישמר מידע על אודותייך, המידע יישמר במאגר מידע של העמותה (“מאגר המידע”) ובאחריותה, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הפרטיות”). העמותה עשויה לאחסן מידע בשרתים שונים לרבות באתרים המבוססים על טכנולוגיית ענן.

8. ככל שיישמר מידע על אודותייך, העמותה לא תמכור או תשכיר או תעביר את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך.

9. העמותה תהא רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:

9.1. העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין, וכן לצדדים קשורים לעמותה.

9.2. העמותה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים.

9.3. חשיפת המידע או כל חלק ממנו לגורמים מסוימים הכרחית לצרכי אבטחת מידע, לרבות זיהוי שלך. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו העמותה.

9.4. במקרה בו העמותה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

קישורים לאתרים חיצוניים

10. יתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות השירותים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, לעמותה אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה.

11. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר או התכנים או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. מובהר כי העמותה אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים כאמור.

12. העמותה רשאית להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי (בישראל או מחוצה לה) על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף במסגרת האתר.

Cookies

13. “Cookie” הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי העמותה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באתר וכאשר אתה מבקר באתרים אחרים.

14. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו (וכל עוד לא תשנה את הגדרות הדפדפן שלך לצורך חסימתן) הינך מאשר לעמותה “להשתיל” Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב-Cookie, ולזהותך על פיה.

15. באמצעות Cookies העמותה עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם תגלוש (“ספקי צד שלישי”). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך והעמותה עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית.

16. העמותה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.

17. אם אתה מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר אינטרנטי, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. שים לב כי אם תשבית את קבצי ה- Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך.הודעות ועדכונים

18. הודעות ועדכונים, לרבות דואר פרסומי, יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, או באמצעות דואר רגיל או באמצעות הודעות SMS או בכל אמצעי תקשורת אחר לכתובת אותה ציינת בדף “צרו קשר” או ברישום לניוזלטר של העמותה באתר.

אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה או פניה בנוגע למדיניות הפרטיות, בכתובת הדואר האלקטרוני eliya-il@eliya.org.il .דילוג לתוכן