fbpx

תעודת עיוור/ לקוי ראייה- משרד הרווחה והשירותים החברתיים

תעודת עיוור לקוי ראייה מאפשרת לבעליה לקבל שירותי שיקום וזכויות רבות נוספות ( כגון פטור ממס הכנסה, הנחה בארנונה, ועוד). התעודה עשויה להינתן לצמיתות או לתקופה מוגבלת, בהתאם למקרה., החל מה2015216 , עיוורים לקוויי ראייה לא נדרשים יותר לעבור בדיקות ראייה גם במוסד לביטוח לאומי וגם בשירות לעיוור, אלא מספיקה אחת מהבדיקות הבאות:

1.בדיקות זכאות לתעודת עיוורלקויי ראייה מטעם רש”ט (ראייה, שמיעה, טכנולוגיה במנהל המוגבלויות במשרד הרווחה).

2.בדיקת זכאות לקצבה מטעם ביטוח לאומי (גמלת ילד נכה, קצבת נכות כללית או שירותים מיוחדים).

מי זכאי?

מי שמתקיים לגביו אחד או יותר מהבאים, על פי הגדרת העיוורון, כפי שנקבעה בישראל ובמערב אירופה:

·         היעדר ראייה מוחלט, ללא אבחנה באור (NLP).

·         חדות ראייה מרבית של 3/60 מטר בעין הבריאה יותר, גם אם נעזרים במשקפיים.

(מה שאדם עם ראייה תקינה רואה ממרחק של 60 מטר, אדם עם לקות ראייה יראה רק ממרחק של 3 מטר. המשמעות היא שהוא לא יוכל למנות אצבעות ממרחק של 3 מטר, גם בעזרת משקפיים)

·         צמצום שדה הראייה כך שזווית הראייה המרבית אינה עולה על 20 מעלות בעין הבריאה יותר, אף בעזרת משקפיים.

 

תהליך הגשת הבקשה לתעודת עיוור/לקויי ראייה- תהליך מימוש הזכות

1.      יש להוריד ולהדפיס טופס בקשה לתעודת עיוור / לקוי ראייה מתוך האתר של משרד העבודה והרווחה::https://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/Blindness/VisionAndBlindness/Pages/CertificateBlind.aspx

2.      יש לפנות לבדיקת רופא עיניים ולהביא את טופס הבקשה- על הרופא למלא את הטופס. לינק:  ” טופס בקשה“. לאחר מכן יש להדביק תמונה במקום המתאים על גבי טופס הבקשה שמילא הרופא, לסרוק ולשלוח בדואר אלקטרוני, לכתובת: . t.aleh@bezeqint.net

לחילופין ניתן לשלוח את הטופס בדואר לכתובת הבאה:

עבור עמותת עלה: ת.ד. 24051, הר הצופים, ירושלים 9124001.

3.      לאחר קבלת המסמכים תוזמן לבדיקה אצל רופא אימון של שירות רש”ט (שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה)

4.      תשובת רופא האימון מועברת לשירות רש”ט אשר קובע את זכאותך.

5.      תשובה ו/או תעודת עיוור/לקוי ראייה תישלח לביתך ישירות, בהתאם לכתובת שמסרתם.

 

הגשת ערעור

*מי שאינו שבע רצון מההחלטה של שירות רש”ט לגבי הזכאות, יכול להגיש ערעור בפני ועדה עליונה של השירות בה יושבים: רופא עיניים בכיר ועו”ס מומחית בתחום השיקום. יש לנמק בכתב את הסיבה לערעור, ולצרף חומר רפואי רלוונטי התומך בכך.

 

הגשת בקשה חוזרת

ניתן להגיש בקשה חוזרת לבדיקת הזכאות לתעודה לאחר שנה מתאריך הבדיקה האחרונה. במקרה שיש מסמך המעיד על החמרה במצב הראייה, ניתן להגיש בקשה חוזרת לפני תום השנה.

 

בירורים בנוגע לטיפול בתעודות עיוור: 072-2764078

בירורים באשר לקליטת טפסי בקשה לתעודת עיוור: 072-2764078

בירורים באשר לזכויות ולשירותים לעיוורים ולמתעוורים חדשים: 03-6393938

 

פניות בנושא אישורים ובירורים כלליים: לפנות לגב’ גילה רייכמן בטלפון 02-5085423

דילוג לתוכן