fbpx

קצבת ניידות

*”ניידות”= ילדים שמוגבלים בניידות- או רתוקים לכיסא גלגלים, או נעזרים בכיסא גלגלים/הליכון או מסיבה נוירולוגית או מסיבה אורתופדית.

** תעודת עיוור לא מקנה אוטומטית קצבת ניידות.

ילדים הפגועים בגפיים התחתונות ומוגבלים בניידות עשויים להיות זכאים לגמלת ניידות הכוללת, בין היתר, קצבה חודשית והלוואות שונות לרכב. גמלת ניידות היא שורה של הטבות המוענקות על-ידי המוסד לביטוח לאומי להורים לילד פגוע בגפיים התחתונות ומוגבל בניידות. חשוב לדעת, את המוגבלות בניידות קובעות ועדות רפואיות של משרד הבריאות בהתאם לרשימת ליקויים מוגדרת, ואם ישנה הזדקקות לכיסא גלגלים ושימוש בו, ואם הליקוי שנקבע עשוי להשתנות או שהוא נקבע לצמיתות. לכן לפני שאתם מגישים בקשה לביטוח הלאומי לקבל את ההטבות בניידות, עליכם לפנות תחילה בבקשה להיבדק בוועדות הרפואיות של משרד הבריאות.

למידע נוסף לגבי הועדה הרפואית לבדיקת זכאות לניידות : https://katzr.net/bbeea0 

למידע נוסף מאתר משרד הבריאות: https://katzr.net/fd4e2e .

למידע כללי בנושא גמלת ניידות עבור ילד: https://katzr.net/1bb0cf

במידה וקימת גם תוספת  של “תלות מוחלטת בזולת”-  בגיל 5, גם אם הילד הולך אבל הוא לא עצמאי בכל שאר התפקודים (ADL) אפשר לחזור ולתבוע את הקצבה , כי גיל 5 הקריטריונים יותר קלים, בגיל 7 שוב אפשר לנסות לתבוע את הקצבה ושוב בגיל 14 . (כי הקריטריונים מתרחבים מעט).

 *בהקשר לרכב מותאם- אחרי שעוברים ועדת ניידות, עוברים לוועדה הבאה שהיא “ועדת גודל רכב”. ( ועדת ניידות היא לקצבה עצמה, ואם עוברים אותה אפשר לפנות שוב לביטוח לאומי בנוגע לרכב). צריך לחדד שלא מקבלים רכב אלא מקבלים הלוואה עומדת מהמדינה, ומקבלים רק 80% מ”הפח” ו75% מהמיסים. צריך להשלים 20-25%,  מדובר ברכב הזול ביותר ובגיר ידני ולא אוטומטי.

 

קצבה והטבות ניידות -ניתנים מגיל 3 :

יש לעבור וועדה נפרדת של משרד הבריאות וועדה נפרדת להתאמת רכב.

למידע והטבות נוספות באתר כל זכות: https://katzr.net/1bb0cf

אביזרי שיקום וניידות:

סל הבריאות מעניק אביזרי שיקום וניידות (לדוגמא: עמידון, הליכון, מתקן רחצה, טיולון) באמצעות ספקים המורשים מטעמו. יש לפנות לפיזיותרפיסטית המעון לצורך מילוי טופס טופס מידע רפואי – סיעודי למכשירי שיקום וניידות. לחצו להורדת הטופס .

תו נכה:

את הבקשה לקבלת תו חניה לנכה יכול להגיש מי שסובל ממחלה או מספר מחלות שבגינן הוא מתקשה בהליכה, תנועותיו מסוכנות לבריאותו או שהוא מרותק לביתו ,בעל תעודת עיוור/לקויי ראייה בהתאם לדוחות רפואיים עדכניים או מי שהרופא שהוסמך לכך אישר כי עונה על אחד מאלה:

1. נכותו הרפואית היא שיעור של 60% לפחות ותנועתו ללא רבב עלולה לערער את מצב בריאותו.

2. הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.

3. הוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

לצורך קבלת התו יש להכין את כל המסמכים הבאים: טופס בקשה לתו נכה ופטור מאגרת רישוי, צילום ת.ז.+ ספח  של האדם עם הנכות, צילום רישיונות רכב, מכתב חתום ע”י ההורים המציין את מספרי הרכב ( עד 2 כלי רכב) המבוקשים על התג+ צילום ת.ז. של ההורה בעל הרכב.

מוגבלי ניידות שניידותם נבדקה ע”י משרד הבריאות יצרפו את האישור של משרד הבריאות.
יש לצרף מסמכים עדכניים מרופא המומחה בתחום המחלה שבגינה מוגשת הקשה שיכללו התייחסות ליכולת התנועה של מגיש הקשה.

יש לפנות למשרד הרישוי לבדיקת ומימוש הזכאות טלפון לבירורים *5678 1-222-56-78

למידע נוסף: https://katzr.net/d32e43

דילוג לתוכן