fbpx

כניסה למעון יום שיקומי

עמותת אלי”ע פועלת  מתוקף “חוק מעונות יום שיקומיים, התש”ס ,2000”,

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/278_001.htm

הנחקק מתוך ההכרה בנחיצותה של התערבות טיפולית מוקדמת אצל פעוטות עם מוגבלות והחשיבות המכרעת של טיפול זה להתפתחותו בעתיד של הפעוט  הזכאות למעון הינה לפעוטות בגילאי חצי שנה עד שלוש שנים המקבלים גמלת ילד נכה מביטוח לאומי. הפניית הפעוט למעון נעשית ע”י פניה של עו”ס המשפחה, בקהילה (במחלקה לשירותים חברתיים) לוועדת מוגבלויות מחוזית או באם נקבע כי יש להם עיכוב התפתחותי כללי ברמת תפקוד נמוכה.

מי זכאי?

ילדים עיוורים ולקויי ראייה בגילאי חצי שנה עד 3 שנים, העונים על כל התנאים הבאים:

•         בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה או העומדים בתנאי הזכאות לתעודה.

•         ילדים הזקוקים להתערבות רב מקצועית

•         כתוצאה מלקות הראייה, יש להם קשיים תפקודיים המקשים על יכולתם להשתלב במסגרת רגילה.

מימוש הזכאות:

•         פניה אל המחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים

•         הכרה ע”י ביטוח לאומי


הפניה לוועדת חוק במשרד הרווחה
לאחר יצירת קשר עם עמותת אלי”ע ( על-ידכם או ע”י העו”ס בקהילה) אנו נזמין אתכם לוועדת היכרות:
בה נכיר אתכם ואת הילד, נעריך את המצב הרפואי של ילדכם ונבחן האם לקות הראייה הינה לקות מרכזית. בתום הועדה אנו נוציא מכתב למפקחת האזורית בדבר מידת התאמת ילדכם לעמותת אלי”ע.
רק לאחר אישור ועדת השמה של משרד הרווחה יוכל ילדכם להשתלב בגן.
השירותים הניתנים במסגרת המעון השיקומי:
טיפול לפי תוכנית אישית, טיפולים רפואיים מקצועיים בתחומי שפה ותקשורת, ריפוי בעיסוק פיזיותרפיה, אלו ניתנים  במקום הטיפולים הניתנים בקופ”ח.
בנוסף קיימת  זכאות להסעות ולווי בהסעות -יש לפנות לרשות המקומית ולעו”ס המשפחה בקהילה לצורך הסדרת הסעת הפעוט למעון. התשלום עבור המעון נעשה ע”י ההורים לרשות המקומית בהתאם לדרגת ההשתתפות הנקבעת עבורם ע”י הרשות ואשר מושפעת מגורמים שונים כגון: סטטוס אישי, מס’ נפשות המשפחה  ומצב כלכלי.
הפניה לוועדת חוק במשרד הרווחה
לאחר יצירת קשר עם עמותת אלי”ע ( על-ידכם או ע”י העו”ס בקהילה) אנו נזמין אתכם לוועדת היכרות:
בה נכיר אתכם ואת הילד, נעריך את המצב הרפואי של ילדכם ונבחן האם לקות הראייה הינה לקות מרכזית. בתום הועדה אנו נוציא מכתב למפקחת האזורית בדבר מידת התאמת ילדכם לעמותת אלי”ע.
רק לאחר אישור ועדת השמה של משרד הרווחה יוכל ילדכם להשתלב בגן.
השירותים הניתנים במסגרת המעון השיקומי:
טיפול לפי תוכנית אישית, טיפולים רפואיים מקצועיים בתחומי שפה ותקשורת, ריפוי בעיסוק פיזיותרפיה, אלו ניתנים  במקום הטיפולים הניתנים בקופ”ח.
בנוסף קיימת  זכאות להסעות ולווי בהסעות -יש לפנות לרשות המקומית ולעו”ס המשפחה בקהילה לצורך הסדרת הסעת הפעוט למעון. התשלום עבור המעון נעשה ע”י ההורים לרשות המקומית בהתאם לדרגת ההשתתפות הנקבעת עבורם ע”י הרשות ואשר מושפעת מגורמים שונים כגון: סטטוס אישי, מס’ נפשות המשפחה  ומצב כלכלי.

דילוג לתוכן