fbpx

חינוך מעל גיל 3

חינוך מיוחד הוא שירות ולא מקום, ועל כן עם כניסתו של הילד למערכת החינוך ואם נקבעת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים, יכולים ההורים לבחור את המסגרת בה יקבל את שירותים אלו (“הסל האישי” שנקבע לילד).

 

בגיל 3, מוזמנים הוריו של הילד לוועדת זכאות ואפיון ברשות המקומית בהשתתפות ההורים ונציג ארגוני הורים. הועדה מורכבת מנציג משרד החינוך (יו”ר הועדה) מתחום החינוך המיוחד, נציג הרשות המקומית, מפקח כולל לחינוך מיוחד או נציגו, מפקח כולל לחינוך הרגיל או נציגו, שפ”ח, נציג הורים וההורים עצמם. 

נוסף לכך מוזמנים נציגים נוספים וביניהם מומחית תחום ראייה מהמתי”א). וועדה זו קובעת את זכאותו של התלמיד לשירותי חינוך מיוחדים, את אפיון המוגבלות שלו ואת רמת תפקודו. כמו-כן הועדה קובעת את היקף סל השירותים למשך 3 שנים או עד למעבר לכיתה א’ או עד לקיומה של ועדה חדשה בפרק זמן קצר מ-3 שנים (למשל, במצב בו יש החמרה בראייה). סל השירותים כולל תמיכה בשעות הוראה (לדוגמא: מורה תומכת ראייה, מורת שילוב), תמיכה בשעות טיפול (לדוגמא: ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת וכד’) ותמיכה מסוג סייעת.

ההורים יזומנו לוועדה לא יאוחר מ- 14 יום לפני מועד כינוסה ויקבלו כל מסמך שנמצא בידי הוועדה ועשוי לשמש אותה בדיון ובקבלת ההחלטות לא יאוחר מ- 14 יום לפני הדיון בוועדה. פרוטוקול הוועדה יימסר להורים, במלואו, לא יאוחר מ-14 יום מתום הדיון או המועד שבו נמסרה להורים החלטת הוועדה – המוקדם מבניהם.

לאחר קביעת הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים, יבחרו ההורים את סוג המסגרת החינוכית שבו ילמד ילדם: גן/כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל, כיתת חינוך מיוחד במוסד חינוך רגיל או גן/בית-ספר לחינוך מיוחד. ההורים יודיעו על החלטתם לוועדה בתוך 14 יום מיום שנודע להם על קביעת הוועדה. הודעת ההורים תעשה באמצעות טופס לרישום סוג המסגרת החינוכית.

שימו לב- הזכאות היא לבחירת סוג המסגרת (חינוך רגיל/מיוחד) ולא לבחירת המוסד החינוכי עצמו.

זכותכם, כהורים, להגיש השגה (ערעור) על החלטת ועדת זכאות ואפיון לוועדת השגה. בסמכות הוועדה לקבל את ההשגה ולשנות את החלטת ועדת זכאות ואפיון, להחזיר לדיון נוסף של ועדת זכאות ואפיון או לדחות את ההשגה.

לאחר בחירת ההורים את סוג המסגרת והחלטת הרשות המקומית על המוסד בו ילמד הילד, יתקיים דיון בצוות רב-מקצועי במוסד החינוכי, בהשתתפות ההורים. בסמכות הצוות לקבוע את הרכב סל השירותים בתחומי הוראה, טיפול וסיוע לילדים משולבים בחינוך רגיל (פילוח התמיכות). הצוות יקבע גם את התוכנית האישית של התלמיד (תח”י) וכן יכול להוסיף, במידת הצורך, שעות מסל השילוב וההכלה העומד לרשות המוסד החינוכי.

שימו לב- היקף סל השירותים לא ישתנה, כל עוד לא התקיימה ועדת זכאות ואפיון, אופן חלוקת התמיכות ייבחן מדי שנה בצוות הרב-מקצועי.

גם על החלטת ועדת הצוות הרב-מקצועי ניתן להגיש השגה 

 

למידע מפורט על זכויות תלמידים לשירותי חינוך מיוחד: אופק לילדנו- זכויות בחינוך

 

הנגשה פרטנית

תקנות הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה מסדירות את ההוראות לביצוע התאמות נגישות לתלמידים עם מוגבלות והן כוללות הנחיות להגשת הבקשה לביצוע התאמות על-ידי ההורים, לאישור הבקשה, לפנייה לממונה במשרד החינוך ולהגשת ערר.

התקנות כוללות פירוט של כלל התאמות ההנגשה הנדרשות לתלמיד הלומד במערכת החינוך, בתחום הפיזי, הפדגוגי (כולל טכנולוגיה מסייעת), טיולים ופעילויות.

על ההורים להגיש טופס בקשה להתאמות ולצרף בדיקות ראייה והמלצה של מומחה תחום ראייה מהמתי”א המתמחה במחוז. האחריות על יידוע ההורים על זכות זו, כמו גם על ביצוע ההתאמות, לאחר אישורן, היא של הרשות המקומית/בעלות על המוסד החינוכי, האחריות להגשת הבקשה היא על ההורה.

הגוף המפקח על יישום התקנות הוא נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 

למידע נוסף על הנגשות פרטניות במערכת החינוך: אופק לילדנו- זכויות בחינוך

 

מורה תומכ/ת ראייה

מורים מטעם הפיקוח הארצי על חינוך תלמידים עם עיוורון או לקות ראייה, שהוכשרו ללוות ולהנגיש את הסביבה ותוכן הלמידה עבור תלמידים עם עיוורון או לקות ראייה, במטרה לסייע בשילובם בכיתה ובחברה.

זכאים לכך ילדים מגיל 3 ומעלה עם עיוורון או לקות ראייה.

המורים התומכים מלמדים את התלמידים באופן פרטני או בקבוצות קטנות, במוסד החינוכי בו לומדים התלמידים או במסגרת שעות תגבור. בנוסף, מספקים המורים התומכים ייעוץ לצוות החינוכי והטיפולי בגן/בבית-הספר ולהורי התלמידים בנושאים הקשורים ללימודיהם.

לקבלת מידע נוסף יש לפנות אל הפיקוח הארצי על חינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראייה:

   visually_impairment@education.gov.il

למידע נוסף בנושא זכויות ושירותי חינוך מיוחדים לתלמידים עם מוגבלות ראייה:

פורטל ההורים של משרד החינוך: https://katzr.net/e5c25d

מידע על זכויות תלמידים עם לקות ראייה או עיוורון: https://katzr.net/c9c1b9

למידע מפורט על זכויות תלמידים לשירותי חינוך מיוחד: אופק לילדנו- זכויות בחינוך

דילוג לתוכן