fbpx

זכויות הורים

להורים שילדם עם מוגבלות ישנן זכויות והטבות להם הם זכאים, בתחומים שונים:

תעסוקה

1.      ימי היעדרות ושעות סיוע: לאחר שנה במקום העבודה, לכל אחד מההורים קיימת אפשרות לנצל 18 ימי מחלה או חופשה צבורים, על פי בחירתם (בנוסף לימי המחלה שהוגדרו בחוזה העבודה), בנוסף ההורה זכאי להיעדר עד 52 שעות בשנה לטובת סיוע לטובת הילד בנסיבות המחייבות היעדרות וזאת ללא ניכוי משכרו. ניצול הזכאות אל מול המעסיק. לצורך ניצול ימים אלו יש להביא אישור כללי של רופא על מצב הילד ואישורים פרטניים על היעדרות. במהלך ימי ההיעדרות זכאי העובד לקבל דמי מחלה או תשלום דמי חופשה החל מהיום הראשון להיעדרותו.

העובד יהיה זכאי להיעדר עד 18 ימים נוספים בשנה (סה”כ 36 ימי היעדרות) על חשבון ימי המחלה או החופשה, ועד 52 שעות נוספות (סה”כ 104 שעות בשנה) ללא כל ניכוי מהשכר בכל אחד מהמקרים הבאים:

·         בן הזוג של העובד (שכיר או עצמאי) לא נעדר מעבודתו לצורך ליווי והשגחה של האדם עם המוגבלות.

·         העובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד). למידע נוסף ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה עצמאי (הורה יחיד) לאדם עם מוגבלות.

·         האדם עם המוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד.

למידע נוסף: https://katzr.net/429e46

2.      הנחה במס הכנסה: זכאות הינה לפי סוגי המוגבלות, הכרה בביטוח לאומי. יש לפנות למס הכנסה ולמעסיק להסדר נושא זכאות זה. על ההורה לסמן ולהצהיר בטופס 101 המוגש למעסיק בתחילת העבודה ובתחילת כל שנת מס בחלק שבו מבקשים פטור או זיכוי ממס .

ניתן לקבל 2 נקודות זיכוי מס הכנסה למשפחה. הזיכוי ניתן במשכורתו של אחד הורים ולכן כדאי להגדיר זכאות זו על ההורה שמרוויח יותר או שהוא עצמאי. (הורים שאינם נשואים או גרושים/פרודים שאינם מנהלים משק בית משותף, וילדם מקבל גמלת ילד נכה, זכאים שניהם לנקודות הזיכוי(.

3.      במידה ויש 2 ילדים המקבלים קצבת נכות, קיימת זכאות ל 4 נקודות זיכוי במס הכנסה (2 נקודות זיכוי עבור כל ילד). ניתן להגדיר את נקודות הזכיוי או להורה אחד או לחלק בין 2 ההורים, 2:2.

4.      הורים זכאים לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים עבור 6 השנים הקודמות לתאריך הבקשה (ובלבד שהזכאות הייתה קיימת במהלך אותן שנים), בתוספת ריבית והצמדה כמקובל במס הכנס. לקבלת ההחזר יש להגיש בקשה להחזר מס לרשות המיסים.

5.      איסור אפליה -אל מול נציב שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות/מעסיק. אי קבלה למקום עבודה, הרעת תנאים או פיטורין משל טיפול בילד עם מוגבלות הינם אפליה אסורה בחוק!

6.      פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה לטובת קבלת הבטחת הכנסה לאחד מן ההורים לילד עד גיל שנתיים בהתאם לאישורים רפואיים רלוונטיים אל מול לשכת התעסוקה

הטבות

*לצורך הסדר ההטבות הנ”ל ובדיקת רלוונטיות לזכאות להטבה יש לפנות ישירות למוסד הרלוונטי ולביטוח לאומי.

1.      תשלום מים – זכאות לצריכת מים נוספת בתעריף נמוך. העונים לקריטריונים, זכאים לתוספת חודשית בשיעור של 3.5 מ”ק בתעריף נמוך עבור צריכה ביתית בבית בו מתגורר הזכאי. בדיקה מול חברת המים ברשות המקומית. למידע נוסף: https://katzr.net/979153

2.      תשלום חשמל -בדיקה מול חברת חשמל

להורים לילד המקבל גמלת נכה לתלות בזולת או בשל טיפול רפואי מיוחד ניתנת הנחה חודשית עבור צריכה בשיעור של 50% מהתעריף הביתי, בעד 400 הקוט”ש הראשונים שנצרכו מדי חודש, בשימוש ביתי בלבד. למידע נוסף: https://katzr.net/9c0719

3.      הנחה בארנונה – הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה זכאים להנחה בתשלומי הארנונה. זכאים גם הורים לבוגר המתגורר בבית ומקבל קצבת נכות, בתנאי שקיבל בעבר גמלת ילד נכה.

גובה ההנחה ניתן על-פי החלטת הרשות המקומית ומשתנה מרשות לרשות.

ההנחה המקסימלית בגין ילד עם מוגבלות היא בגובה של 33% עבור שטח של 100 מ”ר.

4.      הנחה בבזק – להורים שילדם מקבל גמלת ילד נכה בשיעור של 100%  קיימת הנחה עבור דמי שימוש קבועים, דמי העתקת והתקנת קו טלפון והנחה בפעימות מונה לחודש.

למידע נוסף: https://katzr.net/650a95

5.      פטור ממס על פדיון מוקדם של קופת גמל: הורה לילד שנקבעה לו נכות בשיעור של 75% לפחות לצמיתות, פטורים מתשלום מס הכנסה במשיכת כספי קופת גמל לפני מועד הפרעון. הזכאות מותנית בכך שהפגיעה שגרמה לנכות אצל הילד אירעה לאחר פתיחת החשבון בקופת הגמל. אם הילד מקבל גמלה בשיעור נמוך מ- 188%, או שנקבעה לו נכות בשיעור הנמוך מ- 75%, ניתן לעבור ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה שתיקבע אם קיימת זכאות לפטור.

למידע נוסף: https://katzr.net/1d8957

6.       פדיון מוקדם של תוכנית “חיסכון לכל ילד” – הורים לילד שנמצא במצב רפואי שמסכן את חייו, יוכלו למשוך את כספי החיסכון לפני הגיעו של הילד לגיל 18, לצורך מימון צרכיו הרפואיים ובאישור רופא מטעם הביטוח הלאומי. לאחר אישור הרופא, יופקד בחיסכון מענק בסך 510 ש”ח (במקום בגיל 18), וההורה יוכל למשוך את כספי החיסכון. לאחר המשיכה ימשיך הביטוח הלאומי להפקיד כסף לחיסכון עבור הילד, עד שיגיע לגיל 18. בגיל 18 לא יופקד מענק בסך 510 ש”ח (בגלל שהוא כבר שולם במועד המשיכה), אך אם הילד ימשיך לחסוך עד גיל 21 הוא יקבל את המענק הנוסף בסך 510 ש”ח שמשולם בגיל 21. למידע נוסף: https://katzr.net/d79c4e

7.      חסרי דיור שהם הורים לילד המקבל קצבת נכות זכאים להלוואה מיוחדת ברכישת דירה. זו זכות נדירה ויקרה, לרוב כאשר יש מוגבלות בניידות. הגשת בקשה אפשרית רק לאחר גיל 3 של הילד ונדרשת חוות דעת סוציואקונומית מהרווחה. למידע נוסף: https://katzr.net/ddcd37

8.      סיוע בדיור: הורים לילדים שניידותם או תפקודם מוגבלים בשל מחלה או פגיעה וזקוקים להתאמות בדירתם, יכולים לקבל ממשרד הבינוי והשיכון סיוע כספי להתאמת הדירה.

את הבקשה לסיוע מגישים באמצעות העובדת הסוציאלית במחלקה למחלות ממושכות במשרד הבריאות. למידע נוסף: https://katzr.net/773eb1

9.      הנחה במס רכישה: הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה בשיעור של 100% עשויים להיות זכאים לתשלום מס רכישה מופחת (0.5% בלבד) בקניית דירה למגורי הילד.בנוסף על הזכאות לגמלה, יש לקבוע לילד נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100% על-ידי ועדה מיוחדת של המוסד לביטוח לאומי. ( 100% גמלה זה לא 100% נכות רפואית) למידע נוסף: https://katzr.net/bf94a9 .

דילוג לתוכן